Vårt koncept

Hur lyckas man?

Vårt koncept

Med en digital strategi kan en verksamhet förbereda sig inför kommande digitala förändringar då ett proaktivt förhållningssätt leder till goda marginaler och genomföranden för en verksamhet. Då vi i ett nationellt perspektiv är ledande inom digitalisering är det viktigt att fortsätta utvecklas. Därav är det betydelsefullt att ta fram nya strategier för att säkerställa att en verksamhets vision blir uppfylld.

En strategi ämnar även utreda en verksamhets positionering i förhållande till dess omvärld och dess konkurrenter. En digital strategi utreder hur dessa strategiska mål kan uppnås med hjälp av digitala verktyg. Det är viktigt att förstå att en digital strategi skiljer sig från en IT-strategi. Till skillnad från en digital strategi talar inte en IT-strategi om hur teknologierna ska användas utan behandlar infrastrukturen av IT i en verksamhet. En IT-strategi används också som ett stöd för verksamheten, där en digital strategi istället är en förlängning av verksamhetsstrategin. Vidare ämnar den digitala strategin även belysa digitaliseringens betydelse samt hur ny teknologi kan användas på nya sätt för att skapa strategiska fördelar mot dess omvärld samt förstå kunders ökande digitala behov.

Digital Strategi

Vid ett framtagande av en digital strategi är en välutformad strategisk planering väsentlig. Den ämnar klargöra det arbete som är behövligt för att utveckla strategin. En strategisk planering har klara framtida fördelar som ligger till god grund för att en senare strategi kan utformas. Då den strategiska planeringen granskar sin inre verksamhet men även dess omvärld är den av stor betydelse för att organisationen ska få en överblick gällande vad deras strategi bör inbegripa. Det är viktigt att organisationen förstår sina mål och sin vision för att veta vad dess strategiska planering bör inkludera.

För att skapa denna förståelse är det av stor vikt att organisationen granskar sina möjligheter i relation till sin omvärld, vilket kan göras via en omvärldsanalys. Omvärldsanalysen kan utföras med hjälp av flera olika planeringsverktyg där scenarioplanering, PEST-analys och SWOT-analys utgör några av de mest erkända. Vid användning av dessa verktyg är det viktigt att förstå att de har olika fokusområden vilket föranleder att användning av alla verktyg som komplement till varandra bidrar till en mer komplett granskning.

Kontakta oss redan idag. Diskutera ert nästa projekt med oss eller gör som många andra framgångsrika företag - Anlita oss!

Legal Privacy Policy Manage Preferences

© 2004-2023 iZ Group

All rights reserved. iZ Group trademarks, product names, logos and other marks and designs are trademarks of iZ Group or its subsidiaries and may not be used without permission.