Digital strategi plannering

Med bra förberedelser kan man komma långt

Strategisk planering i relation till digital strategi

Digital Strategi

Digital strategi är en strategisk planering av minst lika stor betydelse. Till skillnad från en generell strategi som ofta är statisk måste en digital strategi vara dynamisk då digitalisering gör att omvärlden ständigt transformeras. Verksamheten måste kontinuerligt revidera den digitala strategin för att kunna agera mot förändringar i omvärlden. En digital planeringsprocess utgörs av två olika faser, nämligen förståelse och uppbyggnad. Dessa faser består i sin tur av olika byggstenar.

3 viktiga steg för är ett fastställande av verksamhetsmål, kundbeteenden, konkurrenter samt existerande digitala tillgångar.

1. Förstå verksamhetsobjektiv

För att det här ska kunna uppnås är det viktigt att det finns en klar och tydlig bild över de verksamhetsmål som finns gällande vart verksamheten är på väg samt vilken drivkraft som kommer vara av störst betydelse för framtida tillväxt.

2. Förstå verksamhetens närhet

Vidare är det viktigt att verksamheter har en mer holistisk förståelse av tilltänkta kunder och deras digitala beteenden.

3. Studera ditt motstånd

Gällande konkurrens är det viktigt att verksamheten studerar omgivningen och utvecklar metoder för att mäta marknadskonkurrens. Att kunna jämföra digital prestanda samt digitala aktiviteter med sina konkurrenter är betydelsefullt för att kunna ligga i framkant i sin bransch.

Digital Strategi
Kontakta oss redan idag. Diskutera ert nästa projekt med oss eller gör som många andra framgångsrika företag - Anlita oss!

5 viktiga steg för uppbyggnadsfase

1. Digital vision

En digital vision är ett framtidsorienterat uttalande med avsikt att belysa hur digitala kanaler och teknologier kommer användas för att bedriva verksamhet. Att skapa en god digital vision tar tid och kräver flera iterationer och gott samarbete i verksamheten.

2. Digitala prioriteringar

När verksamheten lierat sig med sin vision är det sedan viktigt att den omvärderar sina verksamhetsmål och prioriterar för kommande år i ett digitalt perspektiv. Det är viktigt att verksamheten ställer sig frågan; ”Hur kan digitalisering hjälpa oss uppnå varje mål?”. Efter att ha besvarat frågan är det viktigt med ett fokus på vad som anses vara av störst betydelse och utveckling av olika lösningsförslag som kan bidra till måluppfyllelse.

3. Taktiker

Det här är de faktiska digitala utförandena som är direkt informerade av digitala prioriteringar, som också hjälper till vid skapandet av en digital plattform. Över tid så är det konstruktionen av dessa strategiskt guidande taktikerna som slutligen kommer hjälpa verksamheten att förverkliga sin digitala vision.

4. Metrik

Varje långsiktig plan behöver också ett metriskt ramverk som svarar på frågan; ”Hur kommer prestationsförmåga och framgång mätas?”. Likt prioriteringarna ska frågan överlappa olika perspektiv i verksamheten för att undvika missvisande data.

5. Ansvarsområden

För att slutligen säkerhetsställa att en planering kan implementeras är det viktigt att ha en klar, delad förståelse för vem som är ansvarig för vad. Klara riktlinjer eller en matris för ansvarsfördelning kan spara varje delaktig part som är involverad mycket frustration.

Kontakta oss redan idag. Diskutera ert nästa projekt med oss eller gör som många andra framgångsrika företag - Anlita oss!

Legal Privacy Policy Manage Preferences

© 2004-2023 iZ Group

All rights reserved. iZ Group trademarks, product names, logos and other marks and designs are trademarks of iZ Group or its subsidiaries and may not be used without permission.